تانکر ده چرخ جهت حمل آب، روغن، بنزین، گازوئیل و ... با ورق 3 یا 4 میلیمتر و ظرفیت حداکثر 21000 لیتر ساخته میشود. مزیت این نوع تانکر نسبت به انواع تانکرهای قابل نصب روی تریلر سهولت تردد در معابر شهری میباشد.


منبع: تانکرسازی ایران